Statut

STATUT
POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ
im. Św. Jana Pawła II
w Oslo

Uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.04.1998 r.
z mocą obowiązującą od dnia 25.04.1998 r.

§1. Postanowienia ogólne
§2. Władze szkoły
§3. Zarząd szkoły
§4. Protokoły
§5. Prawo głosowania
§6. Walne zgromadzenie członków
§7. Kierownik szkoły
§8. Mąż zaufania
§9. Rada rodziców
§10. Rada pedagogiczna
§11. Zmiana statutu szkoły
§12. Budżet szkoły
§13. Droga odwoławcza
§15. Przepisy końcowe

 


 

§1. Postanowienia ogólne

Polska Szkoła Sobotnia imieniem Jana Pawła II jest wspólnotą, której członkami są, dzieci, młodzież, rodzice,
opiekunowie i sympatycy należący do różnych organizacji, założona w celu nauki religii, języka polskiego oraz
innych przedmiotów w języku ojczystym, a nadto dla pielęgnacji duchowych tradycji Polaków i udostępniania
kulturowych zdobyczy Polski. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut,
wspólny dla członków Polskiej Szkoły Sobotniej oraz Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Szkoły Sobotniej. Przepisy
statutu i decyzje powzięte w związku z działalnością szkoły, muszą być zgodne z prawem obowiązujacym w
Norwegii. Walne Zgromadzenie członków obu organizacji odbywa się wspólnie najmniej 2 razy w roku. Cele swoje
realizuje poprzez nauczanie w języku polskim przedmiotów, przewidzianych w programie ustalonym przez Radę
Pedagogiczną oraz wypełnianie pozalekcyjnych zadań wychowawczych. Działalność szkoły opiera się na gruncie
zasad chrześcijańskich. Szkoła będzie skupiać jak największą ilość uczniów, niezależnie od wyznania, rasy,
pochodzenia i pozycji społecznej oraz poglądów politycznych rodziców i opiekunów.

 

§2. Władze szkoły

Najwyższą władzą szkoły jest Walne Zgromadzenie wszystkich członków, decydujące o najważniejszych sprawach
szkoły, odbywające się co najmniej dwa razy w roku, na którym decyzje zapadają zwykła większością głosów.
O terminie Walnego Zgromadzenia członków powiadamia się w ogólnie dostępny sposób. Pomiędzy ogłoszeniem
planowanego terminu Walnego Zgromadzenia, a jego rozpoczęciem, muszą być zrealizowane przynajmniej dwa
terminy zajęć w Polskiej Szkole Sobotniej. W nadzwyczajnych wypadkach termin ten może ulec skróceniu.
Bieżącą działalność szkoły prowadzi Kierownik stojący na czele Zarządu. Najważniejsze decyzje Zarządu zapadają
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. W skład Zarządu wchodzą:
* kierownik szkoły wybierany w ostatnim miesiącu roku szkolnego, przez Walne Zgromadzenie członków,
większością głosów, w głosowaniu tajnym, spośród co najmniej 2 kandydatów, zgłoszonych przez członków
szkoły na to stanowisko na przeciąg 2 lat,
* zastępca kierownika do spraw ekonomicznych, wybierany najpóźniej na początku roku szkolnego, zwykłą
większością głosów na Walnym Zgromadzeniu członków, spośród kandydatów zgłoszonych przez kierownika
szkoły na przeciąg 2 lat.
W przypadku niemożliwości znalezienia kandydata odpowiedzialnego za finanse, kierownik szkoły może
zwrócić się w tej sprawie do osób nie związanych bezpośrednio ze szkołą. Zastępca d/s ekonomicznych
zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania finansowego, obejmującego rok szkolny, na Walnym
Zgromadzeniu, najpóźniej na początku roku szkolnego,
* zastępca kierownika do spraw pedagogicznych, wybierany najpóźniej na początku roku szkolnego, zwykła
większością głosów na Walnym Zgromadzeniu, spośród kandydatów zgłoszonych przez kierownika szkoły,
na przeciąg 2 lat,
* przewodniczący Rady Rodziców, wybierany spośród aktualnych członków Rady Rodziców, zwykłą większością
głosów, najpóźniej na początku roku szkolnego, na przeciąg 2 lat,
* mąż zaufania, wybierany na okres 2 lat przez Walne Zgromadzenie, najpóźniej na początku roku szkolnego
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

 

§3. Zarząd szkoły

Kierownik wraz z Zarządem wspomagany jest w bieżącej działalności, zarówno przez Radę Rodziców jak i Radę
Pedagogiczną. Najważniejsze decyzje zarządu wymagają dla swojej ważności, obecności co najmniej 3
członków w trakcie głosowania - w tym kierownika. W wypadku równej ilości głosów podczas głosowania
Zarządu - głos kierownika jest decydujący i liczy się podwójnie. Wyjątek stanowi wniosek o zmianę statutu szkoły,
gdzie podczas głosowania muszą być obecni wszyscy członkowie zarządu.

 

§4. Protokoły

Z każdego Nadzwyczajnego i Walnego Zgromadzenia członków zebrania Zarządu, zebrania Rady Pedagogicznej i
Rady Rodziców, sporządza się protokół. Protokół z Nadzwyczajnego i Walnego Zgromadzenia członków podpisuje
co najmniej protokolant, kierownik szkoły i mąż zaufania. Kopie w/w protokołu wyłożone są w lokalu szkoły
przez dwa kolejne, następujące po sobie zajęcia w sposób ogólnie dostępny. Protokół z zebrania zarządu
podpisują co najmniej dwie osoby biorące udział w zebraniu. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej podpisują
co najmniej dwie osoby biorące udział w zebraniu. Protokół z zebrania Rady Rodziców podpisują co najmniej dwie
osoby biorące udział w zebraniu. Wniosek o sprostowanie protokołu winien być zgłoszony przez
zainteresowanego, najpóźniej na następnych kolejnych zajęciach w szkole, na piśmie, do właściwego organu.
Decyzje o sprostowanie protokołu zapadają zwykłą większością głosów członków, uczestniczących w obradach.
Decyzja taka jest ostateczna.

 

§5. Prawo głosowania

Bierne i czynne prawo wyborcze, przysługuje osobie z Polskiej Szkoły Sobotniej i Towarzystwa Przyjaciół Polskiej
Szkoły Sobotniej, która ukończyła 18 lat i opłaciła aktualną składkę członkowską. Listę osób którzy aktualnie
opłacili składkę i przez ten fakt, w sposób dorozumiany, wyrazili chęć bycia członkiem organizacji, wywiesza w
dniu głosowania z-ca d/s księgowych. Tylko osoby znajdujące się na tej liście i spełniające wyżej wymienione
warunki, uprawnione są do kandydowania i głosowania. Wszelkie wątpliwości w tym względzie rozstrzyga w
drodze głosowania Rada Rodziców. Od decyzji Rady Rodziców przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych.
* Głosować można tylko osobiście.
* Każdy głosujący potwierdza na liście własnoręcznym podpisem fakt brania udziału w głosowaniu. Każdy głosujący
ma tylko jeden głos.

 

§6. Walne zgromadzenie członków

Walne Zgromadzenie członków organizacji jest najwyższą władzą szkoły i odbywa się co najmniej na początku i
końcu roku szkolnego. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego i Walnego Zgromadzenia członków przysługuje
Zarządowi, Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej. Walnym Zgromadzeniem kieruje przewodniczący, wybrany
w drodze głosowania, przez członków Rady Rodziców, zwykłą większością głosów. W wypadku pilnej potrzeby
zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków obu organizacji.

 

§7. Kierownik szkoły

Kierownik szkoły wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu
tajnym, spośród zgłoszonych co najmniej 2 kandydatów. Kandydatami na kierownika i jego zastępców
winny być osoby czynnie związane ze szkołą. Kandydatury na kierownika można zgłaszać Radzie
Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Zarządowi. Organy te zobowiązane są do publicznego ogłoszenia
nazwisk kandydatów, w sposób zwyczajowo przyjęty. Kandydatury na stanowisko kierownika
powinny być zgłoszone najpóźniej w dniu ostatniego spotkania szkolnego, w miesiącu poprzedzającym
wybory. W przypadku braku kandydatów, dotychczasowy kierownik pełni swoje funkcje do czasu
zwołania kolejnych wyborów na kierownika szkoły. Kierownik szkoły odpowiedzialny jest za zwykłą
działalność szkoły i reprezentuje jej interesy na zewnątrz.
Zobowiązany jest złożyć raport o stanie szkoły na Walnym Zgromadzeniu, które wybierze nowego
kierownika oraz odpowiedzialny jest za przesłanie corocznego sprawozdania o wykonaniu budżetu za
rok ubiegły, do władz norweskich w terminie ustalonym. Kierownik szkoły nie może łączyć ze swoim
stanowiskiem funkcji skarbnika lub księgowego. Odpowiada on za prawidłową i celową politykę
finansową szkoły tak jak dobry gospodarz. Kierownik szkoły może zostać odwołany z pełnienia swojej
funkcji tylko na Nadzwyczajnym lub Walnym Zgromadzeniu członków, w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
Wniosek o odwołanie kierownika może złożyć Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna lub, na pisemne
żądanie, przynajmniej 10 rodzin uprawnionych do głosowania.

 

§8. Mąż zaufania

W celu rozwiązania wszelkich konfliktów powstających wśród rodziców, uczniów i nauczycieli, Walne Zgromadzenie
powołuje na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym, zwykłą większością głosów, w głosowaniu
tajnym, Męża Zaufania, który jest niezawisły w swoich decyzjach i niezależny od jakiegokolwiek organu szkoły.
W sytuacjach konfliktowych, kiedy zawiodą wszelkie próby mediacji między stronami, Mąż Zaufania ma prawo
narzucić stronom uczestniczącym w konflikcie rozwiązanie, które uzna za najbardziej optymalne, z punktu widzenia
interesów szkoły, do czasu zwołania Nadzwyczajnego lub Walnego Zgromadzenia, które albo zatwierdzi jego
decyzje, albo je uchyli i ogłosi swoją decyzję. Strony muszą podporządkować się decyzjom Męża Zaufania, do czasu
zwołania Nadzwyczajnego lub Walnego Zgromadzenia.
Mąż Zaufania będący przedstawicielem członków obu organizacji, wespół z kierownikiem i z-cą d/s ekonomicznych
odpowiada za prawidłową politykę finansową szkoły.

 

§9. Rada rodziców

Rada Rodziców jest organem przedstawicielskim, wybieranym spośród rodziców dzieci uczęszczających do
Polskiej Szkoły Sobotniej na Walnym Zgromadzeniu, na swoim pierwszym posiedzeniu po rozpoczęciu roku
szkolnego. Rada Rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i minimum 3 członków,
reprezentujących ją w poszczególnych klasach. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w składzie personalnym Rady
Rodziców wynikłe na skutek rezygnacji lub innych przyczyn w okresie między Walnymi Zgromadzeniami
uzupełniane są przez Radę samodzielnie, w drodze głosowania z grona rodziców. Protokół z każdego
posiedzenia przewodniczący Rady Rodziców dostarcza niezwłocznie kierownikowi szkoły. Odpis tegoż protokołu
winien być wyłożony do wglądu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący Rady jest z urzędu
przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Szkoły Sobotniej, wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami
z tego wynikającymi. Do obowiązków Rady Rodziców, należy przede wszystkim wspomaganie w bieżącej
działalności Zarząd szkoły, zabieganie o dofinansowanie na osoby dorosłe związane ze szkołą we właściwych
urzędach, składanie w terminie podań i sprawozdań we właściwych instytucjach itp. Przewodniczący Rady
Rodziców odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie Rady Rodziców oraz terminowe składanie
podań, związanych z dofinansowaniem na osoby dorosłe związane ze szkołą. Przedstawiciele Rady Rodziców
mają prawo uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Pedagogicznej bez prawa głosowania.

 

§10. Rada pedagogiczna

Sprawami nauki i wychowania zajmuje się Rada Pedagogiczna, składająca się z wszystkich nauczycieli,
kierownika szkoły i z-cy d/s pedagogicznych. Pracami Rady Pedagogicznej kieruje z-ca d/s pedagogicznych,
który jest odpowiedzialny za plany pracy i prawidłowy tok nauczania w szkole. Zastępca d/s pedagogicznych
zobowiązany jest do przedłożenia projektu bieżącego planu nauczania, najpóźniej na pierwszym Walnym
Zgromadzeniu po rozpoczęciu roku szkolnego. Przyjęcie nauczyciela do Polskiej Szkoły Sobotniej następuje na
jego wniosek, po przedłożeniu stosownych dokumentów oraz po pozytywnym głosowaniu, na wspólnym
posiedzeniu Zarządu, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, większością obecnych głosów. Każdy nauczyciel ma
prawo odejść z Polskiej Szkoły Sobotniej, na własny wniosek, po uprzednim 2 miesięcznym uprzedzeniu
kierownika szkoły lub za obopólnym porozumieniem stron w uzgodnionym terminie. Kierownik szkoły może
postawić wniosek o zmianę nauczyciela, do rozpoznania przez Zarząd, Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców,
które muszą być reprezentowane przynajmniej przez połowę swoich członków. Decyzja musi zapaść na
wspólnym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, większością głosów obecnych. Decyzja o rozwiązaniu Rady
Pedagogicznej może być podjęta na wniosek kierownika jedynie w drodze uchwały Nadzwyczajnego lub
Walnego Zgromadzenia członków w obecności przynajmniej 1/2 członków Rady Pedagogicznej. Rada
Pedagogiczna zabiega o o dofinansowanie na dzieci i młodzież szkolną we właściwych urzędach.
Zastępca d/s pedagogicznych odpowiedzialny jest za terminowe składanie podań i sprawozdań związanych z
dofinansowaniem na dzieci i młodzież szkolną. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej mają prawo uczestniczyć
we wszystkich posiedzeniach Rady Rodziców bez prawa głosowania.

 

§11. Zmiana statutu szkoły

Zmiana statutu szkoły może być dokonana jedynie na Walnym Zgromadzeniu członków lub na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Rodziców, 2/3 członków
Rady Pedagogicznej i co najmniej przedstawicieli 10 rodzin, większością zwykłą głosów, w głosowaniu tajnym.
Prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowego statutu lub zmiany statutu dotychczasowego przysługuje:
* Radzie Pedagogicznej wraz z kierownikiem - w pełnym składzie, po pozytywnym głosowaniu, zwykłą
większością głosów,
* Radzie Rodziców - w pełnym składzie, po pozytywnym głosowaniu, zwykłą większością głosów.
* Zarządowi - w pełnym składzie, po pozytywnym glosowaniu, zwykłą większością głosów oraz na pisemne żądanie
przynajmniej 10 rodzin dzieci będących uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej.

 

§12. Budżet szkoły

Programowa działalność szkoły finansowana jest z opłat członkowskich, opłat na rzecz szkoły, dofinansowania od
władz norweskich, o które zgodnie co roku zabiegają Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna oraz działalności
gospodarczej członków i innych. Za prawidłową gospodarkę finansową szkoły odpowiada z-ca kierownika
d/s ekonomicznych. Za konta bankowe szkoły odpowiada kierownik, z-ca d/s ekonomicznych i mąż zaufania.
Wszelkie wydatki z budżetu szkoły, podpisywane są jedynie przez wyżej wymienione osoby.

 

§13. Droga odwoławcza

Od wszystkich decyzji poszczególnych organów szkoły, naruszających interes szkoły lub interes jego członka,
przysługuje pokrzywdzonemu odwołanie do Nadzwyczajnego lub Walnego Zgromadzenia. Termin do wniesienia
odwołania wynosi 1 miesiąc od dnia, kiedy pokrzywdzony dowiedział się o decyzji, nie później jednak niż do dnia
zwołania Walnego Zgromadzenia.

 

§14. Przepisy końcowe

Projekt nowego statutu lub zmiany w dotychczasowym, muszą być zgłoszone na Nadzwyczajnym lub
Walnym Zgromadzeniu. Od chwili zgłoszenia nowego statutu lub zmian w dotychczasowym do jego
ewentualnego uchwalenia, muszą upłynąć przynajmniej 2 miesiące kalendarzowe.