Regulamin

§1. Prawa i obowiązki ucznia:

1        Prawo ucznia:

1.1        prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań;

1.2        prawo do wyrażania własnych opinii, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności;

1.3        prawo do zapozaninia się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce;

1.4        prawo do ciekawych i urozmaiconych lekcji;

1.5        prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

1.6        prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w klasie i w szkole.

 

2        Do obowiązków ucznia należy:

2.1        udział w zajęciach lekcyjnych;

2.2        systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;

2.3        brać aktywny udział w lekcji i wykonywać polecenia nauczyciela;

2.4        brać czynny udział w imprezach organizowanych przez szkołę;

2.5        okazywać szacunek osobom dorosłym i innym uczniom;

2.6        kulturalne zachowanie w czasie zajęć lekcyjnych (zabrania się używania telefonów komórkowych i gier elektronicznych oraz przynoszenia do szkoły przedmiotów i substancji utrudniających realizację zajęć lekcyjnych lub grożących życiu/zdrowiu);

2.7        dbałość o dobre imię szkoły i poszanowanie jej mienia, co oznacza również całkowity zakaz stosowania używek (alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków odurzających), a także zakaz noszenia ubiorów z symbolami promującymi alkohol, narkotyki lub nawołującymi do postaw nietolerancji;

2.8        przestrzegania porządku i czystości na terenie szkoły;

2.9        dbałość o bezpieczeństwo własne i innych uczniów;

2.10    przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej i poza szkołą;

2.11    przebywanie na terenie  szkoły do momentu zakończenia zjęć i nie oddalanie się bez zgody nauczyciela.

 

3        Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu:

Złe zachowanie na lekcjach i w szkole, które utrudnia pracę innym, lub zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu pozostałych członków społeczności szkolnej lub nie przestrzegania regulaminu szkoły może spowodować następujace konsekwencje:

 

3.1        upomnienie ustne lub pisemne przez nauczyciela potwierdzone podpisem rodzca i datą;

3.2        upomnienie przez Dyrektora szkoły;

3.3        list do rodziców / opiekunów. Wezwanie rodziców do szkoły;

3.4        zawieszenie w prawach ucznia;

3.5        wydalenie ze szkoły.

 

 

§2. Prawa i obowiązki rodzica/opiekuna:

4        Prawa rodziców / opiekunów:

4.1        rodzic ma prawo do informacji o postępach dziecka w nauce;

4.2        rodzic ma prawo do szczegółowej informacji na temet programu nauczania;

4.3        rodzic ma prawo składania propozycji zmian dotyczących działalności, programu szkoły drogą elektroniczną zwracając się do Dyrektora lub członków Zarządu;

4.4        rodzic ma prawo uczestniczyć w akademiach i innych imprezach organizowanych przez szkołę;

4.5        rodzic ma prawo wyrażać swoją opinię na temat szkoły, np. w formie ankiet, wypowiedzi na zebraniach itp.

 

5        Do obowiązków rodziców / opiekunów należy:

5.1        zapoznanie się ze statutem szkoły, regulaminem i programem dydaktyczno-wychowawczym;

5.2        zapoznanie się z założeniami ideowymi szkoły;

5.3        regularne i punktualne przysyłanie dziecka na każdą godzinę lekcyjną;

5.4        dowiadywanie się o postępach w nauce i zachowaniu dziecka

5.5        pełnienie dyżurów w szkolnym bufecie oraz w klasach i na korytarzach, praca społeczna. Rodzic / opiekun w przypadku niemożności odbycia dyżuru na korytarzu ma obowiązek samodzielnego zorganizowania zastępstwa oraz wcześniejszego powiadomienia szkoły o zaistniałych zmiananch;

5.6        zapoznanie się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymanymi przez ucznia;

5.7        przynajmniej raz w roku uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków;

5.8        utrzymanie porządku na terenie szkoły;

5.9        wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego ucznia oraz zaktualizownie danych;

5.10    pisemne powiadomienie o rezygnacji z miejsca w szkole;

5.11    terminowe uiszczanie czesnego za szkołę;

5.12    natychmiastowe regulowanie kosztów szkód spowodowanych przez dziecko

5.13    dbanie o bezpieczeństwo społeczności szkolnej, nieprzyprowadzanie do szkoły osób trzecich bez uprzedniego powiadomienia i zgody Dyrektora lub Zarządu szkoły. W przypadku zaobserwowania osób trzecich nie będących członkami organizacji natychmiastowego powiadomienia Dyrektora lub członka Zarządu.

 

6        Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu:

6.1        w przypadku niezłożenia formularza wpisowego lub nieuregulowania w wyznaczonym terminie czesnego za szkołę uczeń traci miejsce w szkole;

6.2        w przypadku nie wypełninia swoich obowiązków w pełniniu dyżuru na korytarzu otrzyma za pierwszym razem pismne upomnienie, natomiast za drugim razem usunięcie z organizacji, czego konsekwencją będzie utrata miejsca w szkole przez jego dzieci. W przypadku szkód materialnych dyżurujący może ponieść odpowiedzialność ekonomiczną;

6.3        w przypadku nie wpełnienia swoich obowiązków w bufecie szkolnym wysłana zostanie faktura w ramach rekompensaty na kwote kr. 200,-.

 

 

§3. Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców klas:

7        Nauczyciele mają prawo:

7.1        nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Z-cą Dyrektora ds. pedagogicznych i zarządem metodami nauczania, przestrzegając etyki zawodowej i przepisów prawa;

7.2        do współudziału w formułowaniu: programu nauczania i wychowania obowiązującego w szkole;

7.3        indywidualnych rozmów z rodzicami;

7.4        indywidualnych rozmów z dziećmi;

7.5        do składania propozycji zmian dotyczących działalności, programu itd. drogą pisemną zwracając się do Dyrektora ds. pedagogicznych lub Dyrektora szkoły.

 

8        Do obowiązków nauczycieli należy:

8.1        być przygotowanym do wyznaczonych zajęć lekcyjnych i punktualnego ich rozpoczynania;

8.2        dbanie o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

8.3        odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów;

8.4        udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń uczniów;

8.5        uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

8.6        przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej;

8.7        współpraca z Dyrektorem ds. pedagogicznych;