Formularz

Formularz rejestracyjny
Pobierz, wypełnij i wydrukuj formularz rejestracyjny. Podpisz własnoręcznie i wyślij do szkoły.
 
Aby dziecko mogło w następnym roku szkolnym uczęszczać do naszej szkoły uprzejmie prosimy rodziców o złożenie formularza rejestracyjnego najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.
 

  

Decyzją Zarządu wprowadzone zostają nowe zasady naboru.

1. Pierwszeństwo do miejsca i kontynuacji nauki w szkole mają uczniowie, których
  rodzice/opiekunowie w terminie do 30 kwietnia złożyli formularz rejestracyjny
  I uiścili opłatę semestralną.
2. Nowi uczniowie oczekujący na miejsce w szkole, których rodzice/opiekunowie złożyli
  formularz rejestracyjny do dnia 30 kwietnia,otrzymali potwierdzenie o przyjęciu
  do szkoly i wnieśli opłatę semestralną do 31 maja.
3. Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnch miejsc.
  Warunkiem jest złożenie formularza rejestracyjnego i uiszczenie opłaty semestralnej
  za szkołę w terminie 14 dni od otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są w terminie uiszczać czesne za szkołę na
  konto bankowe nr. 6039 05 49752.
  W przypadku braku terminowej opłaty semestralnej uczen automatycznie traci miejsce w szkole.
5. Formularze rejestracyjne należy składać co roku do 30 kwietnia.
 
  
Podpisany przez rodzica/opiekuna formularz prosimy przesłać na adres pocztowy szkoły:
 
Polsk Lørdagsskole
Postboks 2931 Tøyen

0608 OSLO 

lub elektronicznie:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Legitymacje dla uczniów i nauczycieli

Konsul wydaje legitymację w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku (gdy wniosek składany jest przez rodziców bezpośrednio w Wydziale Konsularnym), a także 30 dni od otrzymania przesyłki pocztowej ze szkoły zwierającej zbiorczo wnioski dot. uczniów/nauczycieli.
 
Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi z tytułu legitymacji wynosi 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych.
 
W kontekście pytań o ulgi na bilety jednorazowe na przejazd komunikacją miejską - autobusową lub tramwajową nie uprawniają do ulg na przejazd tymi środkami transportu. Przypominamy, że małoletni pobierający naukę w Polsce również takiej ulgi nie posiadają z mocy przepisów rangi ustaw lub rozporządzeń. Kwestia opłat za bilety jednorazowe, kręgu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów jest regulowana w Polsce przede wszystkim przez prawo miejscowe (uchwały rad gmin) - np. poprzez przyjęcie uchwały Rady Miasta, w której ustalony jest katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg.
 
Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia. Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny.
 
Prosimy o składanie dokumentów w kopercie podpisanej imieniem, nazwiskiem ucznia i klasą, do której uczęszcza. Odpowiedzialną za legitymacje z ramienia szkoły jest Pani Halina Klamka. 
 
 
 
I. Złożenie wniosków o legitymację dla ucznia przez szkołę
 
Zgodnie z paragrafem 2.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów (w załączeniu) „ Rodzic lub opiekun prawny osoby uprawnionej składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której uczeń pobiera naukę j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim.
 
Szkoła powinna złożyć  następujący komplet dokumentów dot. legitymacji dla konkretnego ucznia:
1. oryginał wniosku o legitymację podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Szkoła składa na wniosku adnotację w rubryce „Potwierdzenie pobierania nauki”. Jeśli wniosek podpisany jest przez opiekuna prawnego należy dołączyć pełnomocne orzeczenie sądu przyznające opiekę. Do wniosków nie należydołączać zdjęcia.
 
2. kopię ważnego polskiego dokumentu tożsamości dziecka
 
3. zaświadczenie wydane przez szkołę „potwierdzające pobieranie przez danego ucznia nauki j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim” (paragraf 2.2.1. w/w Rozporządzenia). Nie ma sformalizowanego wzoru zaświadczenia, musi ono jednoznacznie stwierdzać, że dany uczeń pobiera naukę w powyżej wymienionym zakresie. Zaświadczenie musi być opieczętowane pieczęcią szkoły i podpisane przez Dyrektora. Proszę zwrócić uwagę na sfomułowanie „innych przedmiotów” (np. w odniesieniu do katechezy jeżeli prowadzona jest przez szkołę).
 
4. upoważnienie od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka dla przedstawiciela szkoły do złożenia/odbioru legitymacji(np. dla Dyrektora szkoły) 
 

II. Złożenie wniosków o legitymację dla ucznia w konsulacie przez rodzica lub opiekuna prawnego

Zgodnie z paragrafem 2.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów (w załączeniu) „ Rodzic lub opiekun prawny osoby uprawnionej może złożyć wniosek o wydanie legitymacji ucznia bezpośrednio do właściwego konsula.
 
Rodzic lub opiekun prawny powinien złożyć w konsulacie następujący komplet dokumentów:
1. wniosek o legitymację podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Szkoła składa na wniosku adnotację w rubryce „Potwierdzenie pobierania nauki”. Jeśli wniosek podpisany jest przez opiekuna prawnego należy dołączyć pełnomocne orzeczenie sądu przyznające opiekę. Do wniosków nie należydołączać zdjęcia.
 
2. kopię ważnego polskiego dokumentu tożsamości dziecka
 
3. kopię aktu urodzenia dziecka w celu potwierdzenia więzi rodzicielskiej
 
4. zaświadczenie wydane przez szkołę „potwierdzające pobieranie przez danego ucznia nauki j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim” (paragraf 2.2.1. w/w Rozporządzenia).
Nie ma sformalizowanego wzoru zaświadczenia, musi ono jednoznacznie stwierdzać, że dany uczeń pobiera naukę w powyżej wymienionym zakresie. Zaświadczenie musi być opieczętowane pieczęcią szkoły i podpisane przez Dyrektora.
 
W sytuacji wysyłania dokumentacji pocztą do konsulatu – podpis rodzica na oryginale wniosku powinien być potwierdzony przez notariusza publicznego (norweskiego lub polskiego) lub szkołę.
Rodzic będzie mógł odebrać legitymację w konsulacie legitymując się ważnym polskim dokumentem tożsamości. Jeśli legitymacja ma być wysłana do rodzica, rodzic musi dołączyć pisemny wniosek o wysyłkę legitymacji na wskazany adres w Norwegii i uiścić opłatę za przesyłkę pocztową w wysokości 149 NOK.

 

III. Złożenie wniosków o legitymację dla nauczyciela przez szkołę

Szkoła powinna złożyć  następujący komplet dokumentów dot. legitymacji dla konkretnego ucznia:
1. wniosek o legitymację podpisany przez nauczyciela – wzór wniosku o legitymację dla nauczyciela (w załączeniu). Szkoła składa na wniosku adnotację w rubryce „Potwierdzenie prowadzenia nauki”. Nie należy dołączać zdjęcia.
 
2. kopię ważnego polskiego dokumentu tożsamości nauczyciela
 
3. zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające prowadzenie nauki j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim (paragraf 3.2.1. w/w Rozporządzenia). Nie ma sformalizowanego wzoru zaświadczenia. Zaświadczenie musi być opieczętowane pieczęcią szkoły i podpisane przez Dyrektora. Z Rozporządzenia wynika jedynie, że nauczyciel pracujący dla szkoły ma nauczać w j.polskim
 
4. upoważnienie od nauczyciela dla przedstawiciela szkoły do złożenia/odbioru legitymacji – jeśli dotyczy Szkoła dołącza do dokumentacji dla konsula wykaz nauczycieli uprawnionych do legitymacji w Excelu – formularz w załączeniu.

 

IV. Złożenie wniosków o legitymację dla nauczyciela przez nauczyciela

Nauczyciel składa:
1. wniosek o legitymację podpisany przez nauczyciela. Szkoła składa na wniosku adnotację w rubryce „Potwierdzenie prowadzenia nauki”. Nie należy dołączać zdjęcia
 
2. kopię ważnego polskiego dokumentu tożsamości nauczyciela
 
3. zaświadczenie wydane przez szkołę „potwierdzające prowadzenie nauki j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim” (paragraf 3.2.1. w/w Rozporządzenia). Nie ma sformalizowanego wzoru zaświadczenia. Zaświadczenie musi być opieczętowane pieczęcią szkoły i podpisane przez Dyrektora. Proszę zwrócić uwagę na sfomułowanie „innych przedmiotów”.
 
W sytuacji wysyłania dokumentacji pocztą do konsulatu – podpis nauczyciela na wniosku powinien być potwierdzony przez notariusza publicznego (norweskiego lub polskiego) lub szkołę.
Nauczyciel będzie mógł odebrać legitymację w konsulacie legitymując się ważnym polskim dokumentem tożsamości. Jeśli legitymacja ma być wysłana do nauczyciela musi on złożyć pisemny wniosek o wysyłkę legitymacji na wskazany adres w Norwegii i uiścić opłatę za przesyłkę pocztową w wysokości 140 NOK.