Aktualności

Dotacja przyznana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

images/stories/Logo/swp_male.jpg 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w ramach projektu  "Wschód-Zachód, Północ-Południe: łączy nas Polska. Dofinansowanie działalności szkół i zakupu pomocy edukacyjnych szkołom", który jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą przyznała dotację naszej szkole.

Otrzymane dofinansowanie zrealizowane zostało w okresie maj - sierpień 2017. Z przyznanego funduszu dotacji sfinansujemy częściowo opłatę czynszu za wynajem Rustad Skole. Dzięki dotacji częściowo uwolnione finanse pozwolą na zorganizowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli w 2018. 

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli i władz szkoły serdecznie dziękujemy za wsparcie, które jest dla nas inspiracją do dalszej pracy.

Hanna Sand
Dyrektor

3 marca 2018 - następne zajęcia

TERMIN płatności za II semestr upłynął 15 stycznia. Uczniowie, których opłata semestralna nie będzie uregulowana z dniem 20 lutego tracą miejsce w szkole. Z powodu, iż ubezpieczenie nie obejmuje uczniów, którzy utracili miejsce w szkole nie będą oni mogli uczestniczyć w zajęciach i przebywać na terenie szkoły.

 

LOGOPEDA szkolny pani Zuzanna Szaj na 4-godzinie lekcyjnej będzie odpowiadała na pytania rodziców. Porady w szkole są darmowe. Zapraszamy!

 

ZDJĘCIA znajdują się w zakładce "Historia szkoly". 

Jasełka i zabawa karnawałowa

images/stories/Historia/2017_2018/jaselka/00_jaselka_2018.jpg 

images/stories/Historia/2017_2018/karnawal/00_karnawal_2018.jpg

Wizyta Św.Mikołaja 

   images/stories/Historia/2017_2018/mikolaj/00_mikolaj_2017.jpg  

ZDJĘCIA z pasowania pierwszoklasistów znajdują się w zakładce "Historia szkoly".

images/stories/Historia/2017_2018/pasowanie/04_pasowanie_2017.JPG

 

SAKRAMENT I KOMUNII ŚW. uczniów naszej szkoły odbędzie się 5 maja 2018.

W związku z zasadami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły również przygotowywani są przez 2 lata - w klasach 2-giej i 3-ciej. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zaintełresowanym.

Pobierz formularz:

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA naszych uczniów odbędzie się 19 maja 2018 o godz. 11:00 w Trefoldighetskirken. Formularze oraz pozostałe dokumumenty w podpisanej imieniem i nazwiskem ucznia kopercie prosimy składać u Pani Haliny Klamki najpóźniej do 17 marca 2018.

W związku ze zmianami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły również przygotowywani będą przez 2 lata - w klasach 8-giej i 9-ciej. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Pobierz formularz parafii St.Olav'a: Pobierz formularz szkoły:

 

INNE WAŻNE INFORMACJE

 • WYKAZ SOBÓT W ROKU SZKOLNYM znajduje się w zakładce "Kalendarz zajęć ". 
 • PODRĘCZNIKI - Wszyscy uczniowie otrzymają komplet podręczników w pierwszym dniu roku szkolnego. Przypominamy, że niektóre podręczniki są używane przez dwa lata, dlatego prosimy rodziców o sprawdzenie zakładki "Wykaz podręczników". W przypadku zagubienia podręcznika rodzic będzie mógł zakupić nowy egzemplarz w szkole u Pani Agnieszki Robak. 
 • PRZYBORY SZKOLNE - wszyscy uczniowie zobowiązani są do posiadania przyborów szkolnych (piónik z pełnym wyposażeniem, natemperowane kredki i ołówek, nożyczki, klej).
 • PRZYPOMINAMY, że wprowadzone dyżury na korytarzach są obowiązkowe. Zarząd odpowiedzialny jest za sporządzenie list z dyżurującymi osobami. W przypadku nieobecności w wyznaczonym dniu dyżurujący rodzic zobowiązany jest do znalezienia sobie zastępstwa oraz powiadomienia p. Justyny Janickiej (członka Zarządu). Niedopełnienie tego obowiązku równoznaczne będzie z pozbawieniem uczniów możliwości dalszej edukacji w naszej szkole.
 • SKARGA dotycząca niedopałków przed głównym wejściem do szkoły. Informujemy, że na terenie przynależącym do szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów. Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad.
 • PARKOWNIE SAMOCHODÓW - uprzejmie prosimy o parkowanie samochodów tak, aby samochód Straży Pożarnej mógł dojechać do głównego wejścia.  

 

Powrót do Polski

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców obowiącującym dokumentem jest świadectwo z systemu edukacji kraju pobytu, czyli w naszym przypadku ze szkoły norweskiej. Świadectwo szkoły polonijnej jest dokumentem dodatkowym i informującym, iż uczeń uczęszczał do szkoły uzupełającej.   http://powroty.otwartaszkola.pl/http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1635

Nabór na rok szkolny 2017/2018

Pobierz formularz

 • Informujemy, że rodzice uczniów mają obowiązek corocznego składania formularza rejestracyjnego do 30 kwietnia i dokonania opłaty do 31 maja. Tylko spełnienie tych warunków gwarantuje utrzymanie miejsca w nowym roku szkolnym.
 • Oczekujący na miejsce w szkole, którzy złożyli formularz rejestracyjny otrzymają potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły w drugiej połowie czerwca 2017. Warunkiem utrzymania miejsca jest dokonanie opłaty w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły.

 • Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc w wyznaczonych terminach naboru. Warunkiem jest złożenie formularza rejestracyjnego na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i uiszczenie opłaty semestralnej za szkołę w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły lub terminie wyznaczonym w mailu informującym o przyjęciu do szkoły.
 • Więcej informacji w zakładce "Opłaty". 
   

Przedszkole

- rok urodzenia 2013, 2014

 brak wolnych miejsc

Klasa 0

- rok urodzenia 2012

 brak wolnych miejsc

Klasa I a, b

- rok urodzenia 2011

 brak wolnych miejsc

Klasa II a, b

- rok urodzenia 2010

 brak wolnych miejsc

Klasa III a, b

- rok urodzenia 2009

 brak wolnych miejsc

Klasa IV

- rok urodzenia 2008

 brak wolnych miejsc

Klasa V

- rok urodzenia 2007

 brak wolnych miejsc

Klasa VI

- rok urodzenia 2006

 wolne miejsca

Klasa VII

- rok urodzenia 2005

 ostatnie wolne miejsca

Klasa VIII

- rok urodzenia 2004

 wolne miejsca

Klasa IX

- rok urodzenia 2003

 wolne miejsca

Klasa X

- rok urodzenia 2002

 wolne miejsca

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 27 paździenika 2012 o godz. 11:00

 

1.   Ukonstytuowanie.
  a. Wybór sekretarza.
  b. Wybór 2 osób do podpisania protokołu.
  c. Zatwierdzenie zwołania zebrania zgodnie ze statutem.
2.   Prezentacja sytuacji w jakiej znalazła się szkoła.
3.   Konsekwencje  i podjęte działania.
4.   Debata członków organizacji i propozycje działań  w naprawieniu szkód.
5.   Postulaty i postanowienia.
6.   Różne.
     

Apel w sprawie dyskryminacji dzieci polskich

W związku z zatrzymaniem prac związanych z ujednoliceniem systemu oświaty polonijnej wielu rodziców i nauczycieli szkół społecznych protestuje.

Ponieżej list przedstawicieli Kongresu Oświaty Polonijnej do Władz Polski:

 

Pobierz wersja PDF - List KOP

 

Hanna Sand

Dyrektor