Aktualności

Dotacja przyznana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

images/stories/Logo/swp_male.jpg 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w ramach projektu  "Wschód-Zachód, Północ-Południe: łączy nas Polska. Dofinansowanie działalności szkół i zakupu pomocy edukacyjnych szkołom", który jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą przyznała dotację naszej szkole.

Otrzymane dofinansowanie zrealizowane zostało w okresie maj - sierpień 2017. Z przyznanego funduszu dotacji sfinansujemy częściowo opłatę czynszu za wynajem Rustad Skole. Dzięki dotacji częściowo uwolnione finanse pozwolą na zorganizowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli w 2018. 

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli i władz szkoły serdecznie dziękujemy za wsparcie, które jest dla nas inspiracją do dalszej pracy.

Hanna Sand
Dyrektor

28 października 2017 - następne zajęcia

SAKRAMENT I KOMUNII ŚW.W związku z zasadami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły również przygotowywani są przez 2 lata - w klasach 2-giej i 3-ciej. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Komunia Św. uczniów naszej szkoły odbędzie się 5 maja 2018.

Pobierz formularz:

SAKRAMENT BIERZMOWANIA.W związku ze zmianami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły również przygotowywani będą przez 2 lata - w klasach 8-giej i 9-ciej. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Pobierz formularz parafii St.Olav'a: Pobierz formularz szkoły:

WYKAZ SOBÓT W ROKU SZKOLNYM znajduje się w zakładce "Kalendarz zajęć".

 

Powrót do Polski

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców obowiącującym dokumentem jest świadectwo z systemu edukacji kraju pobytu, czyli w naszym przypadku ze szkoły norweskiej. Świadectwo szkoły polonijnej jest dokumentem dodatkowym i informującym, iż uczeń uczęszczał do szkoły uzupełającej.   http://powroty.otwartaszkola.pl/http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1635

Ważne informacje

PODRĘCZNIKI - Wszyscy uczniowie otrzymają komplet podręczników w pierwszym dniu roku szkolnego. Przypominamy, że niektóre podręczniki są używane przez dwa lata, dlatego prosimy rodziców o sprawdzenie zakładki "Wykaz podręczników". W przypadku zagubienia podręcznika rodzic będzie mógł zakupić nowy egzemplarz w szkole u Pani Agnieszki Robak. 

PRZYBORY SZKOLNE - wszyscy uczniowie zobowiązani są do posiadania przyborów szkolnych (piónik z pełnym wyposażeniem, natemperowane kredki i ołówek, nożyczki, klej).

PRZYPOMINAMY, że wprowadzone dyżury na korytarzach są obowiązkowe. Zarząd odpowiedzialny jest za sporządzenie list z dyżurującymi osobami. W przypadku nieobecności w wyznaczonym dniu dyżurujący rodzic zobowiązany jest do znalezienia sobie zastępstwa oraz powiadomienia p. Justyny Janickiej (członka Zarządu). Niedopełnienie tego obowiązku równoznaczne będzie z pozbawieniem uczniów możliwości dalszej edukacji w naszej szkole.

SKARGA dotycząca niedopałków przed głównym wejściem do szkoły. Informujemy, że na terenie przynależącym do szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów. Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad.

PARKOWNIE SAMOCHODÓW - uprzejmie prosimy o parkowanie samochodów tak, aby samochód Straży Pożarnej mógł dojechać do głównego wejścia.  

Nabór na rok szkolny 2017/2018

Pobierz formularz

  • Informujemy, że rodzice uczniów mają obowiązek corocznego składania formularza rejestracyjnego do 30 kwietnia i dokonania opłaty do 31 maja. Tylko spełnienie tych warunków gwarantuje utrzymanie miejsca w nowym roku szkolnym.
  • Oczekujący na miejsce w szkole, którzy złożyli formularz rejestracyjny otrzymają potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły w drugiej połowie czerwca 2017. Warunkiem utrzymania miejsca jest dokonanie opłaty w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły.

  • Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc w wyznaczonych terminach naboru. Warunkiem jest złożenie formularza rejestracyjnego na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i uiszczenie opłaty semestralnej za szkołę w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły lub terminie wyznaczonym w mailu informującym o przyjęciu do szkoły.
  • Więcej informacji w zakładce "Opłaty". 
     

Przedszkole

- rok urodzenia 2013, 2014

 brak wolnych miejsc

Klasa 0

- rok urodzenia 2012

 brak wolnych miejsc

Klasa I a, b

- rok urodzenia 2011

 brak wolnych miejsc

Klasa II a, b

- rok urodzenia 2010

 brak wolnych miejsc

Klasa III a, b

- rok urodzenia 2009

 brak wolnych miejsc

Klasa IV

- rok urodzenia 2008

 brak wolnych miejsc

Klasa V

- rok urodzenia 2007

 brak wolnych miejsc

Klasa VI

- rok urodzenia 2006

 wolne miejsca

Klasa VII

- rok urodzenia 2005

 ostatnie wolne miejsca

Klasa VIII

- rok urodzenia 2004

 wolne miejsca

Klasa IX

- rok urodzenia 2003

 wolne miejsca

Klasa X

- rok urodzenia 2002

 wolne miejsca

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 27 paździenika 2012 o godz. 11:00

 

1.   Ukonstytuowanie.
  a. Wybór sekretarza.
  b. Wybór 2 osób do podpisania protokołu.
  c. Zatwierdzenie zwołania zebrania zgodnie ze statutem.
2.   Prezentacja sytuacji w jakiej znalazła się szkoła.
3.   Konsekwencje  i podjęte działania.
4.   Debata członków organizacji i propozycje działań  w naprawieniu szkód.
5.   Postulaty i postanowienia.
6.   Różne.